SOUTH VIEW

OOSTENDE, 2011

Een combinatie van functies om de sociale mix te versterken…

Een grillige site van 8894m² gelegen aan de Elisabethlaan in Oostende vormde de basis voor een PPS project. Er waren twee dienstencentra op de site gehuisvest. De visie van de stad was om deze site om te vormen tot een woonsite en één van de dienstencentra (ontmoetingscentrum De Schelpe) terug te integreren in het nieuwe ontwerp, weliswaar geïntegreerd in het totale project. Voor het gezinsbegeleidend tehuis De Brem werd een nieuwbouw gerealiseerd op een andere locatie. Door deze site om te vormen tot wonen, samen met een dienstecentrum, wenste de stad hun beleid door te trekken van inclusie en sociale cohesie. Door het organiseren van een PPS dossier kon de stad deel uitmaken van de ontwikkelingsvisie waar zij, naast meergezingswoningen, het woonaanbod van Oostende wensten uit te breiden met ondermeer 11 budgetwoningen. Om een sociale mix te bevorderen werd er geopteerd deze budgetwoningen over het project te spreiden.

Het bouwblok ligt op de grens van een residentiële woonwijk en het kustfront. Daarom werd ervoor gekozen om een zachte overgang te maken van de residentiële buurt naar het kustfront. Aan de Vredestraat en de Schelpenstraat werden enkele woningen voorzien om dan via meergezingswoningen aan de Elisabethlaan de overgang te maken naar de hoogbouw ter hoogte van de kruising van de Elisabethlaan en de kustlaan.

Om tot het architecturale concept te komen werd een grondige analyse gemaakt van de omgeving. Gezien de functie was het noodzakelijk dat het project nauw aansloot bij zijn directe omgeving. De gebouwen werden maximaal gepositioneerd richting de Elisabethlaan, waardoor een semi publieke, open, groene ruimte gecreëerd werd aan de zijde van de woonwijk. Het binnenplein krijgt door zijn vormgeving heel wat privacy, zonder zich af te schermen van het openbaar domein. Gezien de morfologie van de site was het belangrijk om geen muur te creëren, maar een doorwaadbaar geheel waar publiek en privaat naadloos in elkaar overlopen. Het bouwvolume aan de zijde van de Elisabethlaan werd onderbroken door twee doorsteken. De eerste ontsluit het binnenplein en de tweede zorgt voor een verbinding met de Schelpenstraat en de achterliggende woonwijk. In het bouwvolume ter hoogte van de Schelpenstraat bevindt zich een doorkijk waar de bouwhoogte beperkt blijft tot drie bouwlagen. Diversiteit in volumeopbouw en bouwhoogte werden versterkt door het terugspringen van de dakrand ten opzichte van de voorbouwlijn. Als accent op de hoek van de Vredestraat en de Elisabethlaan behoudt het bouwblok daar zijn volledig hoogte.

Als gevelmateriaal van de drie bouwblokken werd architectonische beton voorzien. In combinatie met een kleurenpallet van lichte grijze/zwart/witte kleuren wilden we aan het gebouw een zacht uiterlijk geven. Er werd bewust gekozen om geen doorlopende terrassen te ontwerpen. Dit zou teveel de horizontaliteit benadrukken op deze lange gevelwand. Er werd binnen het ontwerp geopteerd om perspectieven te creëren die conceptueel benadrukt worden door schuin naar binnenlopende wanden. Op deze manier worden de woonappartementen benadrukt en krijg je van binnenuit een perfect gekadreerd perspectief op de omgeving.

In de grote doorsteek tussen de Schelpenstraat en de Elisabethlaan bevindt zich de ingang van het dienstencentrum. Door de locatie van de ingang van de openbare functie op deze plaats te ontwerpen, werd het binnenplein actief betrokken door de gebruikers. De materialisatie van het plein werd dan ook in dezelfde tinten en kleuren voorzien als het volledige gebouw. Dit zorgt voor een geïntegreerd ontwerp waarbij evenveel aandacht is gegeven aan de bebouwde ruimte als aan de onbebouwde ruimte.

grafisch materiaal © A1 Planning & Luc Roymans